Bakugou._.Katsuki
Bakugou._.Katsuki's Avatar

Bakugou._.Katsuki

Clã de la explosao