KingChip (ChippaBlacks)'s Avatar

KingChip (ChippaBlacks)

Vibe to music Dancehall Rap Soca Hip hop R&B